مقالات

زمان تعیین جنسیت جنین در سونوگرافی

تعیین جنسیت جنین

زمان تعیین جنسیت جنین در سونوگرافی بستگی بهنوع قرارگیری جنین و میزان چربی شکم مادر و نیز سابقه جراحی مادر مانند سزارین قبلی یا جراحیهای لگنی دارد (این موارد وضوح تصویر سونوگرافی را کاهش میدهند) دارد.

در اکثر موارد میتوان با احتمال بالا جنسیت را در غربالگری اول (یازده الی چهارده هفته) با دستگاههای پیشرفته و در بهترین مراکز سونوگرافی تعیین کرد.

ولی توصیه میگردد که تا زمان غربالگری دوم (هیجده الی بیست و دو هفته) مادران صبر کنند تا جنسیت قطعی تعیین شود.

البته تعییین جنسیت قطعی در پانزده یا شانزده هفته توسط بهترین مرکز سونوگرافی امکانپذیر است.

توصیه میگردد که به روشهای تشخیص جنسیت جنین با نمک، تعیین جنسیت جنین با ضربان قلب، تعیین جنسیت جنین با جوش شیرین، تعیین جنسیت با کلم قرمز یا تعیین جنسیت با سیر اصلا اعتماد نشود چون این روشها علمی و مورد تایید نمیباشند.