جستجو

خدمات رادیولوژی

رادیولوژی دیجیتال سینوس های قدامی صورت (نمای واترز یا کالدول)
رادیوگرافی دندان (پری اپیکال یا بایت وینگ)
رادیوگرافی دیجیتال نسوج نرم گردن
رادیوگرافی دیجیتال شانه ( استخوان اسکاپو، تر قوه، مفصل آکرومیو کلاویکولار با نمای آگزیلار )
رادیو گرافی دیجیتال قفسه صدری نمای روبه رو یا نیمرخ
رادیوگرافی دیجیتال لگن
رادیوگرافی دیجیتال ساده شکم – خوابیده
رادیوگرافی دیجیتال ستون فقرات گردن
رادیوگرافی دیجیتال فقرات پشتی رو به رو و نیمرخ
رادیوگرافی دیجیتال فقرات کمری روبه رو و نیمرخ