خدمات مرکز

سونوگرافی پستان ها و نواحی آگزیلاری

سونوگرافی پستان ها و نواحی آگزیلاری

سونوگرافی پستان ها و نواحی آگزیلاری پستان که در اصطلاح غلط سینه نامیده می‌شود از بافت نرمی که حاوی چربی، غدد و مجاری شیری است تشکیل شده است.

سونوگرافی پستان ها و نواحی آگزیلاری در کنار روش‌های دیگری چون معاینه بالینی و ماموگرافی برای بررسی، تشخیص و درمان برخی از تومورها و بیماری‌های پستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. سونوگرافی از پستان‌ها گاهی در مردان نیز ضرورت می‌یابد. سونوگرافی پستان در هر سنی قابل انجام است. سونوگرافی به خصوص در سنین زیر ۳۵ سالگی که ماموگرافی انجام نمی‌شود، کاربرد دارد.

سونوگرافی پستان ها و نواحی آگزیلاری

در تشخیص کیست‌ها یا حفرات توخالی آن است. از این روش همچنین می‌توان برای مقاصد درمانی مانند تخلیه کیست‌ها یا نمونه‌برداری از تومورهای سالید استفاده نمود. پستان‌هایی که در حالت خوابیده کم ضخامت به نظر می‌رسند را می‌توان در وضعیت نشسته مورد امتحان سونوگرافی قرار داد.